Common | Aegis

Stanovy

CZ   SK  

 

STANOVY SDRUŽENÍ COMMON ČESKÁ REPUBLIKA
1. Poslání
Common Česká republika je sdružením uživatelů technologií IBM. Jeho posláním je:
• podporovat a rozšiřovat využití informačních technologií
• poskytovat členům nezávislé fórum pro výměnu informací
• zastupovat je v jednání s partnery (především IBM) při prosazování jejich zájmů
• spolupracovat s podobně zaměřenými organizacemi

2. Základní ustanovení
2.1 Sdružení Common Česká republika (dále jen ”sdružení”) je samostatná právnická osoba, nezisková organizace ve smyslu zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2.2 Název a sídlo sdružení:
Common Česká republika
28. pluku 7
Praha 10 – Vršovice
101 00

2.3 Sídlo sdružení může být změněno rozhodnutím výboru.

3. Cíle
Cílem sdružení Common Česká republika je:
• Podporovat členy ve výměně zkušeností a informací v oblasti informačních technologií.
• Poskytovat svým členům rozšířené možnosti vzdělávání a školení.
• Pomocí formálních požadavků a otevřeného dialogu ovlivňovat strategie IBM pro vývoj produktů a úroveň servisu.
• Ovlivňovat mezinárodní standardy v zájmu svých členů.
• Reprezentovat uživatele z České republiky v Common Europe, jehož je sdružení Common Česká republika členem.

4. Členství
4.1 Členem sdružení může být právnická nebo fyzická osoba.
4.2 Právnická osoba nominuje ze svých zaměstnanců delegáty, kteří ji zastupují. Jeden delegát musí být určen jako organizátor, který vyřizuje veškeré organizační záležitosti se sdružením, mj. udržuje seznam delegátů právnické osoby.
4.3 Je-li členem sdružení fyzická osoba, je v dalším textu termínem ”delegát” a ”organizátor” označována přímo tato fyzická osoba sama.
4.4 Člen sdružení je přijímán usnesením výboru na základě přihlášky a zaplaceného členského příspěvku.
4.5 Členství ve sdružení zaniká vystoupením nebo vyloučením člena. Vyloučit člena může z vážných důvodů valná hromada, jestliže pro toto rozhodnutí hlasuje alespoň polovina delegátů.
4.6 Členství ve sdružení zaniká automaticky po nezaplacení členských příspěvků ve stanovené lhůtě.

5. Práva člena
Člen má právo:
• Účastnit se valné hromady.
• Volit a být volen do orgánů sdružení. Každý člen má jeden hlas.
• Účastnit se schůzí výboru.
• Publikovat na internetovém serveru sdružení. Tato činnost nesmí prezentovat služby, či zboží člena nebo třetí strany či provádět jinou reklamu.
• Účastnit se konferencí a akcí pořádaných sdružením s využitím slevy vyhlášené výborem.
• Být pravidelně informován o činnosti orgánů sdružení. Informace jsou šířeny převážně prostřednictvím sítě Internet a v závažných případech rozesílány poštou.
• Mít na www stránkách Common ČR své logo s odkazem na své www stránky.

6. Povinnosti člena
Člen je povinen:
• Dodržovat stanovy.
• Platit ve stanovené lhůtě příspěvky, jejichž výši určuje valná hromada.
• Informovat hospodáře sdružení o všech změnách tak, aby údaje v databázi byly neustále aktuální.
• Informovat o získaných důležitých informacích výbor a prostřednictvím internetového serveru i ostatní členy (např. recenze literatury, softwaru, nový přístup ke zdrojům softwaru atp.).
• Propagovat sdružení při všech příležitostech a získávat aktivně další členy sdružení.
• Zdržet se veškerých politických aktivit na půdě sdružení.

 

7. Organizace
7.1 Orgány sdružení jsou:
• Valná hromada
• Výbor
7.2 Funkce člena výboru není honorována. Nutné náklady, spojené s výkonem funkce (např. služební cesty, reprezentace sdružení), jsou propláceny dle platných předpisů.
7.3 V rámci sdružení pracují pracovní skupiny zřizované výborem, které sdružují členy podle specifických zájmů a projektů. Tyto skupiny se řídí organizačním řádem schvalovaným výborem.
7.4 K řešení specifických problémů jsou výborem jmenovány komise. Sdružení dle potřeby zaměstná k výkonu konkrétních prací pracovníky na základě smlouvy, kterou schvaluje výbor.
7.5 Finanční a administrativní operace sdružení vykonává hospodář (viz odstavec 10.8 a kapitola 13 Hospodaření).
7.6 Jakékoliv placené služby pro sdružení nesmí vykonávat rodinní příslušníci delegátů.


8. Valná hromada
8.1 Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada.
8.2 Valné hromady se zúčastní vždy jeden delegát člena s hlasovacím právem a současný výbor.
8.3 Valné hromady se mohou zúčastnit i další delegáti bez hlasovacího práva, dovolí-li to kapacita sálu.
8.4 Řádná valná hromada se koná pravidelně jednou za rok. Na každé řádné valné hromadě je stanoven termín příští řádné valné hromady.
8.5 Na řádné valné hromadě přednesou zástupci stávajícího výboru:
• zprávu o činnosti za uplynulé funkční období
• zprávu o hospodaření za uplynulé funkční období
• návrh plánu činnosti a rozpočtu na příští funkční období, včetně výše členských příspěvků
8.6 Následuje diskuse k předloženým zprávám a návrhům, pozměňovací návrhy delegátů a schválení návrhů.
8.7 Dále řádná valná hromada volí nový výbor na funkční období jednoho roku (viz kapitola 11).
8.8 Mimořádnou valnou hromadu je povinen svolat výbor:
• buď na žádost nejméně 25% členů
• nebo pokud po dobu více než dvou měsíců není dva nebo více členů výboru schopno vykonávat svou funkci
8.9 Mimořádná valná hromada musí být svolána v termínu do 60 dnů od vzniku důvodu pro její svolání. Termín jejího konání je výbor povinen písemně oznámit všem členům nejméně 30 dnů předem.
8.10 Na mimořádné valné hromadě lze nadpoloviční většinou hlasů odvolat jakéhokoliv člena výboru a místo něj zvolit jiného (viz kapitola 11).
8.11 Na valné hromadě mohou delegáti předkládat návrhy na změnu stanov. Změny stanov se schvalují nadpoloviční většinou hlasů.
8.12 Zapisovatel pověřený výborem pořídí zápis z valné hromady. Tento zápis bude po odsouhlasení výborem zveřejněn na internetovém serveru sdružení.

 

9. Hlasování na valné hromadě
9.1 Všechna hlasování na valné hromadě jsou tajná, s použitím označených sad hlasovacích lístků, které jsou delegátům s hlasovacím právem rozdány předem.
9.2 Není-li výslovně stanoveno jinak, rozhoduje většina platných odevzdaných hlasů.
9.3 Hlasování řídí a na jeho průběh dohlíží 5 členná volební komise, která je vylosována vždy na začátku valné hromady z přítomných delegátů s hlasovacím právem. Každý delegát s hlasovacím právem může této komisi podat protest proti průběhu hlasování. Tato komise je povinna prošetřit zda je protest oprávněný či nikoliv. V případě pochybení je komise povinna hlasování zrušit a vyhlásit nové.

10. Výbor
10.1 Výbor řídí a organizuje činnost sdružení po dobu funkčního období mezi valnými hromadami.
10.2 Výbor je minimálně pětičlenný a maximálně devítičlenný a skládá se z následujících funkcí:
- předseda výboru
- 1.místopředseda
- 2.místopředseda
- 3.místopředseda
- 4.místopředseda
- člen výboru
- člen výboru
- člen výboru
- člen výboru

10.3 Schůze výboru se koná dle potřeby a schůzi může svolat kterýkoliv člen výboru. Termín schůze musí být oznámen nejméně týden předem. Schůze se lze účastnit i pomocí „telekonference“ případně „videokonference. Schůzi předsedá nejvyšší funkcionář v pořadí z předchozího bodu.
10.4 Schůze výboru jsou přístupné pro delegáty všech členů.
10.5 Výbor rozhoduje hlasováním prostou většinou hlasů přítomných členů. Je schopen usnášení, jsou-li přítomni nejméně tři jeho členové.
10.6 Mimořádnou schůzi výboru mohou svolat nejméně 3 jeho členové a to nejméně 1 týden před termínem jejího konání.
10.7 Ze schůze výboru musí být pořízen zápis, který vyhotoví zapisovatel pověřený předsedou. Zápis bude prezentován prostřednictvím internetového serveru sdružení.
10.8 Výbor jmenuje hospodáře sdružení, jehož pravomoci vymezuje kapitola ”Hospodaření”. Hospodář se bez hlasovacího práva účastní všech schůzí výboru.

11. Volba a odvolávání členů výboru
11.1 Volba nebo odvolání členů výboru může proběhnout pouze na valné hromadě.
11.2 Návrh na zvolení nebo odvolání členů výboru může podat jakýkoliv delegát valné hromady s hlasovacím právem. S návrhem na členství ve výboru musí kandidát souhlasit.
11.3 Volba jednotlivých funkcí ve výboru probíhá postupně od nejvyšší funkce k nejnižší. Volba probíhá ve dvou kolech. Nezíská-li v prvním kole žádný kandidát nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů, postupují do druhého kola dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Při rovnosti hlasů se provede další volba mezi kandidáty s rovným počtem hlasů.
12. Oprávnění jednat jménem sdružení
12.1 Sdružení Common Česká Republika reprezentuje a jeho jménem jedná předseda výboru. Předseda může delegovat svoji pravomoc ke konkrétnímu jednání na jiného člena výboru.
12.2 Nemůže-li předseda ze závažných důvodů delší dobu vykonávat své povinnosti, musí o tom informovat výbor, je•li toho schopen. Výbor projedná situaci na nejbližší schůzi a práva předsedy na nutnou dobu přejdou na nejbližšího místopředsedu, a to v pořadí dle odstavce 10.2.
12.3 Pro konkrétní jednání jménem sdružení může výbor zmocnit též delegáta člena sdružení. Pověření musí být vždy písemné.
12.4 Oprávnění k jednání ekonomického a administrativního charakteru (příjem přihlášek, členských příspěvků, vedení účetnictví, zastupování sdružení vůči státním orgánům atd.) má též hospodář sdružení.

13. Hospodaření
13.1 Činnost sdružení je hospodářsky zajišťována:
• z příspěvků členů
• z jednorázových příspěvků třetích osob, zúčastněných na akcích, pořádaných sdružením
• z darů, odkazů, případně dotací a grantů
13.2 Za finanční hospodaření sdružení zodpovídá výbor sdružení. Dispoziční právo s účty má předseda výboru a hospodář.
13.3 Hospodaření sdružení kontroluje výbor na pravidelných schůzích.
13.4 Hospodaření a administrativu sdružení má na starosti hospodář sdružení. Hospodář sdružení je oprávněn k běžným finančním a organizačním operacím (výběr příspěvků, proplácení účtů, příjem přihlášek atd.), kterými ho pověří výbor. Činnost hospodáře sdružení je honorována a může být vykonávána i právnickou osobou.
13.5 Předseda výboru a hospodář mají oprávnění autorizovat finanční operace do 20 000 Kč. Finanční operace do 300 000 Kč má oprávnění autorizovat výbor. Finanční operace nad 300 000 Kč musí autorizovat valná hromada. Veškeré další finanční operace vycházejí z rozpočtu schváleného valnou hromadou.
13.6 Vedením účetnictví je pověřena kvalifikovaná externí účetní firma, vybraná výborem sdružení. S touto firmou spolupracuje hospodář tak, aby veškeré finanční a organizační operace byly průhledné, doložitelné, a v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy.
13.7 Zpráva o hospodaření sdružení je předkládána vždy na pravidelné valné hromadě.
13.8 Výši příspěvků v dalším roce určuje valná hromada. Příspěvky na kalendářní rok je nutno zaplatit vždy do 30. ledna daného roku. Pokud valná hromada výši příspěvků neprojedná, výše příspěvků se nemění. Výbor si vyhrazuje právo zvýšit výši příspěvků o inflační procento.
13.9 Členské příspěvky se vybírají vždy na kalendářní rok.

14. Závěrečná ustanovení
14.1 Stanovy sdružení mohou být měněny pouze rozhodnutím valné hromady sdružení, jestliže se pro změnu vysloví více než polovina odevzdaných hlasů.
14.2 Sdružení zaniká usnesením valné hromady sdružení, vysloví-li se pro tento návrh nejméně dvě třetiny odevzdaných hlasů. Toto usnesení musí řešit i likvidaci majetku sdružení.

Follow us

Address
COMMON Česká republika, a.s.
Na dolinách 165/34, Podolí, 147 00 Praha 4

Nezisková organizace ve smyslu zák. č.83/1990 Sb.
Registrace Ministerstva vnitra
VS/1-1/44016/00-R ze dne 20.6.2000
IČO: 70849706
DIČ: CZ 708497066

Thanks for filling the form!